Žurnālu izdevniecība Lilita
Ētikas kodekss

Saistošs visam žurnālu Lilit, Lilit LOOK, Copes Lietas, Latvijas Architektūra, Latvijas Būvniecība, GEO, Nezināmā Kara vesture, Nezināmā Vēsture, Kā tas strādā, Лилит, Лилит LOOK, Патрон, Клёвые Дела žurnālu redakcijām un autoriem.

1. Vispārīgie principi

1.1. Vārda un preses brīvība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums. Brīva un neatkarīga prese, radio, televīzija, interneta mediji ir cilvēktiesību ievērošanas un sabiedrības demokrātiskās attīstības garanti.

1.2. Žurnālistu pienākums ir aizstāvēt vārda un preses brīvību. Žurnālisti nepakļaujas nekādai ietekmei, kas ierobežo brīvu informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.

1.3. Žurnālistu pienākums ir gādāt, lai sabiedrība saņem pilnu informāciju par procesiem un notikumiem. Žurnālisti ir par daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, analītisku un kritisku nostāju pret politisko, ekonomisko un tiesu varu, aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības.

2. Žurnālista uzdevumi

2.1. Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju.

2.2. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas.

2.3. Žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, pat ja šie viedokļi šķiet pašam nepieņemami.

2.4. Ziņas, fotogrāfijas, video un audio ierakstus, un dokumentus žurnālisti vāc un izmanto tikai savu profesionālo pienākumu pildīšanai.

2.5. Žurnālisti negatavo reklāmas un nesniedz sabiedrisko attiecību pakalpojumus.

2.6. Žurnālisti nodala ziņas un analīzi no komentāriem un viedokļiem.

2.7. Žurnālistam ir jāatturas no cilvēka etniskās izcelsmes, tautības, profesijas, politiskās pārliecības, reliģisko uzskatu vai seksuālās orientācijas pieminēšanas, ja šīm detaļām nav nozīmes attiecīgajā kontekstā, it sevišķi, ja šādu faktu pieminēšana var šķist aizskaroša.

3. Žurnālista attiecības ar informācijas avotiem

3.1. Žurnālistam nav tiesību atklāt informācijas avotu bez tā piekrišanas.

3.2. Žurnālista pienākums ir pārbaudīt avotu sniegto informāciju.

3.3. Žurnālistam jāievēro bērnu tiesības, izmantojot viņus kā informācijas avotus.

3.4. Nedrīkst identificēt dzimumnoziegumu upurus.

3.5. Žurnālistam jāizvairās izmantot anonīmus avotus publicētajos materiālos. Atsaucoties uz anonīmu avotu, žurnālists uzņemas atbildību par informācijas patiesumu un iespēju robežās paskaidro anonimitātes iemeslu.

3.6. Saskarē ar informācijas avotiem žurnālista pienākums ir sevi identificēt. Izņēmumi pieļaujami, ja sabiedrībai svarīga informācija nav iegūstama citā veidā vai tiek veikti žurnālistiski eksperimenti.

4. Žurnālistu darba neatkarība

4.1. Žurnālisti nevar būt politisko partiju amatpersonas. Ja žurnālists kandidē vēlēšanās, viņš aptur profesionālo darbību.

4.2. Žurnālisti neiesaistās organizācijās, kas var traucēt profesionālo pienākumu veikšanai.

4.3. Žurnālisti nepieņem dāvanas, pakalpojumus vai citus labumus atlīdzībā par mediju satura veidošanu no personām, kas nav viņu darba devējs.

4.4. Žurnālistam ir jāatsakās no tāda materiāla veidošanas, kas rada interešu konfliktu attiecībās ar indivīdiem, politiskām, ekonomiskām un citām interešu grupām.

5. Žurnālistu savstarpējās attiecības.

5.1. Domstarpību gadījumus žurnālisti risina profesionāli godīgā diskusijā.

5.2. Žurnālisti atbalsta cits citu, ja politiskās vai ekonomiskās varas pārstāvji cenšas ietekmēt redakciju darbu.

5.3. Žurnālisti ciena viens otra darbu, nepieļauj plaģiātu un vienmēr norāda, ja tiek citēts cita medija saturs.

6. Ētikas kodeksa uzraudzības mehānisms

6.1 Stājoties darba attiecībās Žurnālu izdevniecībā Lilita redaktoram un žurnālistam šis kodekss automātiksi kļūst saistošs attiecībā uz visam izdevniecībā veiktajiem darbiem.

6.2 Ētikas kodekss nav juridiski saistošs, tas ir pašu Žurnālu izdevniecības Lilitas profesionāļu brīvprātīgi pieņemts ētiskās uzvedības normu apkopojums.